วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ผังแบ่งหน้าที่กรรมการหมู่บ้าน

ผังแบ่งหน้าที่กรรมการหมู่บ้าน
โครงการร่วมดำเนินการ

- จัดหาสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรประภาทรัพย์ 3
- จัดทำ WEB BLOG ของหมู่บ้าน
- จัดทำสวน ตัดหญ้า และจัดหาอุปกรณ์
- จัดให้มีสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน โดยใช้อาสาสมัครสาธารณสุข
- ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายร่วมกัน เช่น ชมรม Aerobic เป็นต้นจัดหารายได้เสริมให้กับนิติบุคคล นอกจากการจัดเก็บกับสมาชิก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น